Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej".

Projekt jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach naboru Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW).

Projekt został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach naboru Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW).


Projekt „Zwiększenie produkcji energii elektrycznej i sprawności elektrowni wodnej Wrocław II poprzez modernizację turbozespołów nr 5 i 6 i infrastruktury technicznej oraz czyszczarki krat". 
Cel projektu Celem głównym projektu jest wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, jakim jest woda (szacowany przyrost wyniesie 0,16 GWh (z 5,275 GWh do 5,433 GWh), tj. o 3% w stosunku do stanu obecnego).

Do celów szczegółowych inwestycji zaliczyć należy:
• Modernizację elementów wyposażenia technologicznego elektrowni, tj. turbozespołów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną oraz czyszczarki krat.
• Wzrost sprawności EW Wrocław do co najmniej 87% (w stosunku do obecnego wskaźnika wynoszącego ok. 75%).
• Poprawę stanu technicznego (obecnie, wiek oraz stan techniczny wpływają na występowanie częstszych awarii i odstawień infrastruktury).
• Poprawę bezpieczeństwa produkcji i obsługi (m.in.: modernizacja czyszczarki wpłynie na możliwość oczyszczania rzeki z dużych elementów, tzw. skratek, które mogą doprowadzić do uszkodzeń turbozespołów).
Efekty projektu • Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 (t/rok) – 119,95
• Produkcja energii elektrycznej z elektrowni wodnych (MWh/rok) – 5 433,30
• Zainstalowana moc (nowych lub zmodernizowanych instalacji) do produkcji energii elektrycznej z energii wodnej (w MW) – 0,8
• Liczba ulepszeń w małych elektrowniach wodnych zmniejszających ich wpływ na środowisko, w szczególności na faunę wodną (w szt.) – 2
• Liczba małych elektrowni wodnych ze zmodernizowaną infrastrukturą lub poprawioną retencją wód (w szt.) – 1
• Liczba specjalistów przeszkolonych w zakresie energetyki wodnej (w liczbie osób) – 8.
Beneficjent TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Wartość projektu Całkowity koszt brutto: 22 195 350,00 zł
Całkowity koszt netto: 18 045 000,00 zł
Koszty kwalifikowane projektu: 14 576 471,86 zł
Wielkość dofinansowania 6 063 812,26 zł
w tym dotacja MF EOG (85%): 5 154 240,42 zł
w tym budżet Państwa (15%): 909 571,84 zł

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:
#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.
Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.