Historia

Większość z naszych elektrowni jest zabytkami techniki, a mimo to nadal wytwarzają energię.

Ustawa Bundestagu z 1900 r. określiła zasady finansowania i budowy systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego dolin rzecznych. Z początkiem XX stulecia powstała elektrownia wodna w Leśnej - obecnie najstarsza w Polsce. W ciągu kolejnych kilkunastu lat zbudowano kaskadę rzeki Bóbr ze zbiornikami w Siedlęcinie, Wrzeszczynie i największym w Pilchowicach. Na Kwisie, obok Leśnej, powstał zbiornik wodny Złotniki, uregulowano rzekę Kamienną, a na sudeckich dopływach Odry zbudowano szereg zbiorników przeciwpowodziowych suchych i przeciwrumowiskowych. Stworzono system sterowania falą powodziową, który sprawdza się również w dzisiejszych czasach.

Tam, gdzie było to technicznie i ekonomicznie uzasadnione, budowano również elektrownie wodne. Z biegiem lat energetyka zawodowa zaczęła przejmować i modernizować niewielkie elektrownie funkcjonujące przy zakładach przemysłowych, wlączać je do wspólnej, początkowo lokalnej sieci. W pracach tych uczesniczyły firmy hydrotechniczne i elektrotechniczne o znaczących osiągnięciach i doświadczeniu: J.M. Voith, Briegleb Hansen, Sachsenwerk, Siemens Schuckert Werke i Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft. Inwestycje przyciągały inżynierów niemieckich, austriackich i włoskich; wymieniających doświadczenia, wdrażających nowe idee budownictwa wodnego, upowszechniających je w literaturze przedmiotu i przenoszących do inżynierii wodnej Europy.

Rola, jaką budowa zbiorników Leśnej i Pilchowic odegrała w kształtowaniu standardu technicznego i kształceniu modelu inżyniera hydrotechnika, nie do końca jest doceniana. Podobnie jak miejsce sudeckich budowli hydrotechnicznych w dorobku kultury technicznej Śląska i Europy pierwszej połowy XX wieku. 

Idea

Idea wybudowania elektrowni na Dolnym Śląsku sięga końca XIX w. Po katastrofalnych dla regionu powodziach w 1888 i 1897 r. profesor Otto Intze opracował program ochrony przeciwpowodziowej Podsudecia. 

Dziedzictwo

Nasze elektrownie wodne stanowią zapis dziedzictwa technicznego Śląska.

Z kart historii TAURON Ekoenergii

czerwiec 1945 r.
Powołanie Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Dolnośląskiego
W skład okręgu wchodził Jeleniogórski Podokręg Elektryfikacyjny z siedzibą w Jeleniej Górze. Przejął on majątek elektrowni wodnych. Były to elektrownie wodne położone na rzece Bobrawa (aktualna nazwa Bóbr), Kwisie, Bystrzycy iKamiennej: Bobrowice I i II, Wrzeszczyn, Pilchowice I i II, Włodzice, Kraszewice, Olszna, Złotniki, Leśna, Lubachów I i II, Szklarska Poręba I i II. Razem czternaście elektrowni o łącznej mocy zainstalowanej 27 MW. Elektrownie wodne wJeleniogórskim Podokręgu Elektryfikacyjnym były w pierwszym roku zagospodarowania tych ziem podstawowym źródłem zasilania odbiorców w energię elektryczną.

1946 r.
Jeleniogórski Podokręg Elektryfikacyjny został połączony z Podokręgiem Zgorzeleckim i nazwany Dyrekcją Jeleniogórską.
Nowopowołana Dyrekcja zarządzała tylko 9 elektrowniami wodnymi.

1948 r.
Dyrekcja Jeleniogórska została przemianowana na Podokręg Sieciowy Jelenia Góra.

1949 r.
Do Podokręgu przyłączono elektrownie znajdujące się na Nysie Łużyckiej i dolnym Bobrze. Łącznie 30 elektrowni wodnych.

1951 r.
Podokręg podzielono na Zakład Sieci Elektrycznych Jelenia Góra oraz Jeleniogórski Zespół Elektrowni Wodnych, do którego zostały przydzielone elektrownie wodne.

1 czerwca1958 r.
Z powstałych w 1951 roku jednostek organizacyjnych wyłonionych z Jeleniogórskiego Podokręgu Elektryfikacyjnego powstała znowu jedna jednostka organizacyjna - Zakład Energetyczny Jelenia Góra.
Do Zakładu zostały włączone elektrownie wodne. W nowym układzie organizacyjnym elektrownie wodne podporządkowano Działowi Elektrowni Wodnych w pionie Głównego Inżyniera.

1968 r.
11 elektrowni wodnych przekazano Zakładom Energetycznym Okręgu Zachodniego.

Lata 1968 r. - 1970 r.

Zapadły decyzje o zlikwidowaniu 6 elektrowni wodnych na Bobrze i Kwisie. Od tego momentu Zakład Energetyczny Jelenia Góra zarządza 13 elektrowniami.

2 maja 1978 r.
Utworzono Rejon Elektrowni Wodnych jako jednostkę terenową Zakładu Energetycznego Jelenia Góra.
Uznano, że niezbędnym jest zapewnienie elektrowniom wodnym, gdzie zgrupowany był olbrzymi majątek Zakładu Energetycznego Jelenia Góra, własnego potencjału wykonawczego jak również podniesienie rangi elektrowni wodnych wstrukturze organizacyjnej Zakładu.

2 sierpnia1993 r.
Zakład Energetyczny Jelenia Góra przekształcono w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa.
W strukturach zakładu funkcjonuje Rejon Elektrowni Wodnych.

6 stycznia 2004 r.
Powstanie Spółki pod nazwą: Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.Spółka została zawiązana 6 stycznia 2004 roku przez Zakład Energetyczny Jelenia Góra Spółka Akcyjna, poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Rejonu Elektrowni Wodnych).
19.02.2004 r.- data dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców.

Maj 2004 r.
Zmiana wspólników: Z Zakładu Energetycznego Jelenia Góra Spółka Akcyjna na ENERGIA PRO Koncern Energetyczny Spółka Akcyjna (całość udziałów).
27.05.2004 r.- data dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców.

Październik 2005 r.
Przyłączenie 15 elektrowni z Zakładów Energetycznych: Wrocław, Wałbrzych, Opole.
31.10.2005 r.- data dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców.

Sierpień 2008 r.
Zmiana wspólników: Z ENERGIAPRO Koncern Energetyczny Spółka Akcyjna na ENERGIA PRO Grupa TAURON Spółka Akcyjna (całość udziałów).
29.08.2008 r.- data dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców.

Luty 2009 r.
Zmiana wspólników: ENERGIAPRO Grupa TAURON Spółka Akcyjna na ENERGOMIX SERVIS Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością (całość udziałów).
17.02.2009 r.- data dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców.

Styczeń 2010 r.
Zmiana nazwy firmy z: Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na TAURON Ekoenergia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
29.01.2010 r.- data dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców.

Kwiecień 2010 r.
Dnia 23 kwietnia 2010 roku Spółka TAURON Ekoenergia sp. z o.o. nabyła od „Project Support” sp.zo.o.100% udziałów spółki BELS INVESTMENT sp. z o.o.
29.04.2010 r.- data dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców, Spółki TAURON Ekoenergia sp. z o.o. jako Wspólnika Spółki BELS INVESTMENT sp. z o.o.

Czerwiec 2010 r.
TAURON Polska Energia S.A., od dnia 30 czerwca 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowychw Warszawie -- Podmiot dominujący wobec TAURON Ekoenergii, jedyny wspólnik Spółki.

Lipiec 2010 r.
Zmiana wspólników:ENERGOMIX SERVIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna (całość udziałów).
08.07.2010 r.- data dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców.

Październik 2010 r.
Spółka TAURON Ekoenergia sp. z o.o. , w wyniku podziału, przejęła część majątku spółki dzielonej ENION ENERGIA sp. z o.o.(obecnie TAURON Sprzedaż sp. z o.o.),stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa, składającą się ze składników majątkowych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w Odnawialnych Źródłach Energii-elektrowniach wodnych.
01.10.2010 r.- data dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców.

Październik 2010 r.
Spółka przystąpiła do Grupy TAURON oraz przyjęła do stosowania iprzestrzegania Kodeks Grupy TAURON.
29.11.2010 r.- data dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców.

Listopad 2010 r.
Podwyższenie kapitału Spółki w drodze ustanowienia nowych udziałów, objętych przez TAURON Polska Energia S.A - jedynego wspólnika Spółki.
08.12.2010 r.- data dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców.

Grudzień 2010r.
Dnia 15.12. 2010 roku Spółka TAURON Ekoenergia sp. z o.o. nabyła od CARDENAL HOLDINGS LTD sp. z o.o.100% udziałów spółki MEGAWAT MARSZEWO sp. z o.o.
21.12.2010 r. - data dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców, Spółkę TAURON Ekoenergia sp.z o.o., wpisano jako Wspólnika Spółki MEGAWAT MARSZEWO sp. z o.o.

Wrzesień 2011 r.
Dnia 28.09.2011 roku Spółka TAURON Ekoenergia sp. z o.o. nabyła od niemieckiego koncernu energetycznego WSB Neue Energie GmbH 100 proc. udziałów firmy Lipniki Sp. z o. o., wraz z farmą wiatrową Lipniki.
28.09.2011 r. - data podpisania umowy

Kwiecień 2012 r.
04.04.2012 r. nabycie udziałów w spółce ZEW Rożnów Podwyższenie kapitału TAURON Ekoenergia sp. z o.o. z kwoty 536.070.000,00 zł do kwoty 537.733.000,00 zł poprzez nabycie udziałów w spółce ZEW Rożnów

W dniu 4 kwietnia 2012 r. Spółka zawarła z TAURON Polska Energia S.A. umowę przeniesienia na TAURON Ekoenergia sp. z o.o. 22.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, w kapitale zakładowym spółki ZEW Rożnów sp. z o.o., o wartości 2.146.535,43 zł. W dniu 4 kwietnia 2012 r. TAURON Polska Energia S.A. złożyła notarialne oświadczenie o objęciu nowych udziałów w kapitale zakładowym TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
18. 04. 2012 KRS Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o dokonaniu wpisu podwyższenia kapitału TAURON Ekoenergia sp. z o.o. z kwoty 536.070.000,00 zł do kwoty 537.733.000,00 zł oraz o zmianie Aktu Założycielskiego Spółki.

Maj 2012 r.
25 maja 2012 r. Zmiana Aktu Założycielskiego Spółki w związku z podwyższeniem kapitału poprzez nabycie udziałów w spółce ZEW Rożnów

1 Czerwiec 2012 r.
1 czerwca 2012 r. nastąpiło przejęcie przez TAURON Ekoenergia sp. z o.o. spółki LIPNIKI sp. z o.o.
W dniu 1 czerwca 2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydz. IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o przejęciu przez TAURON Ekoenergia sp. z o.o. spółki LIPNIKI sp. z o.o.

5 Czerwiec 2012 r.
5 czerwca 2012 r. nastąpiła zmiana nazwy firmy ZEW Rożnów sp. z o.o. na TAURON Ekoserwis sp. z o.o.
W dniu 5 czerwca 2012 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmiany firmy ZEW Rożnów sp. z o.o. na TAURON Ekoserwis sp. z o.o.

1 Październik 2012 r.
1 października 2012 r. nastąpiło przejęcie przez TAURON Ekoenergia sp. z o.o. spółki TAURON Ekoenergia GZE sp. z o.o. w związku z czym nastąpiła zmiana kapitału z 537.733 000,00 na 573 423 000,00
W dniu 1 października 2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydz. IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o przejęciu przez TAURON Ekoenergia sp. z o.o. spółki TAURON Ekoenergia GZE sp. z o.o. oraz o zmianie kapitału z 537.733 000,00 na 573 423 000,00

25 Październik 2012 r.
25 października 2012 r. Zmiana Aktu Założycielskie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału poprzez przejęcie spółki TAURON Ekoenergia GZE sp. z o.o.