Elektrownie wiatrowe

Obecnie Grupa TAURON jest właścicielem 11 farm wiatrowych,
o łącznej mocy zainstalowanej 416 MW

Energetyka wiatrowa, jako jedno z alternatywnych źródeł energii, stanowi ekologiczną alternatywę dla paliw kopalnych i umożliwia zwiększenie niezależności energetycznej państw, ograniczając import paliw kopalnych.

Moc naszych elektrowni wiatrowych wynosi:

FW Zagórze – 30 MW (Vestas V80) FW Wicko – 40 MW (Vestas V90) FW Marszewo – 100 MW (Vestas V80 i V90) FW Lipniki – 30,75 MW (REPower MM92)FW Śniatowo – 32 MW (Vestas V90)FW Mogilno – 34 MW (Vestas V90)FW Inowrocław – 32 MW (Vestas V90)FW Dobrzyń – 34 MW (Vestas V90)FW Gołdap – 48 MW (Vestas V90) FW Piotrków – 30 MW (Vestas V110) FW Majewo – 6 MW (Vestas V100)

 

Ciekawostka

Do 2025 r. planowane są inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych.

Dowiedz się więcej o elektrowniach wiatrowych

 • Większość elektrowni wiatrowych należących do Grupy TAURON to jednostki o mocy znamionowej 2 MW.

  Wyjątek stanowi Farma Wiatrowa Gołdap (Wronki), w której skład wchodzą elektrownie o mocy znamionowej 3 MW. Elektrownie o mocy zainstalowanej 2 MW są w stanie wytworzyć wyższą moc i jest to nawet 2100 kW. Wynika to z faktu, że nadwyżka mocy pobierana jest przez urządzenia w celu konsumpcji na potrzeby własne takiej elektrowni wiatrowej.

  Elektrownie wiatrowe budowane w latach 2000 dysponowały mocą znamionową od 500 do 2000 kW, natomiast nowe jednostki stawiane na terenie Polski mogą mieć już nawet 2,5 MW, 3 MW, a nawet 3,5 MW mocy!
 • W momencie, gdy wiatru nie ma lub jest poniżej wartości, która umożliwiłaby generowanie energii elektrycznej, elektrownia wiatrowa pobiera energię czynną z sieci w celu podtrzymania pracy urządzeń.

  Ruch obrotowy wirnika wynika wyłącznie z siły wywieranej przez wiatr na łopaty wirnika, co przy konstrukcji łopat wywołuje ruch obrotowy wału obrotowego, do którego są zamontowane. W rezultacie gdy wiatr ustaje całkowicie – wirnik zatrzymuje się.
 • Elektrownia wiatrowa wyposażona jest w sterownik, który na bieżąco sprawdza wszystkie parametry pracy elektrowni wiatrowej, a także sieci do której jest przyłączona. Gdy w sieci wartości częstotliwości przekroczą poziomy ustawione w sterowniku to zgodnie z zaprojektowanym algorytmem taka elektrownia wiatrowa powinna się wyłączyć.

  Kolejnym zabezpieczeniem elektrowni wiatrowej od zakłóceń w sieci jest zabezpieczenie polowe wraz z wyłącznikiem w polu transformatora w rozdzielnicy SN zamontowanej u podstawy elektrowni wiatrowej.
 • Wraz z początkiem 2019 roku zgodnie z nowymi regulacjami, wprowadzone zostały nowe limity cen energii elektrycznej, które dopuszczają sprzedaży energii elektrycznej po ujemnych cenach w przypadku zdecydowanej nadpodaży energii elektrycznej, jednak taka sytuacja w Polsce jeszcze nie miała miejsca.
 • Aktualnie nie ma naukowo potwierdzonych badań, które wskazują na szkodliwość elektrowni wiatrowych dla zdrowia człowieka. 

  Dźwięk obracających się łopat wirnika podczas niewielkiego wiatru można porównać do szelestu gałęzi. Jest on uważany za nieistotny dla zdrowia człowieka, ponieważ częstotliwość obrotu łopat wynosi około jednego herca, podczas gdy ludzkie ucho nie jest wrażliwe na taką częstotliwość. Warto dodać, że nowoczesne konstrukcje łopat obniżają wytwarzany hałas np. poprzez zastosowanie regulowanego konta natarcia łopaty oraz ząbkowanej krawędzi spływu.

  Z przeprowadzonych do tej pory badań wynika, że infradźwięki generowane przez elektrownie wiatrowe nie mają także wpływu na zdrowie ptaków oraz innych zwierząt.
 • W Polsce funkcjonują dwa systemy wsparcia elektrowni wiatrowych: system zielonych certyfikatów oraz system aukcyjny.

  Do 2015 roku funkcjonował wyłącznie system zielonych certyfikatów będących świadectwami, które potwierdzają wytworzenie energii elektrycznej za pomocą Odnawialnych Źródeł Energii. Zielone certyfikaty są zbywalne i podlegają obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii.

  Wprowadzona w 2015 roku ustawa o OZE określiła nowy system wparcia jakim są aukcje OZE. Działa to w następujący sposób: rząd ogłasza aukcje na zieloną energię, określając wcześniej w stosownych rozporządzeniach ilość energii, którą zamierza kupić u wytwórców oraz cenę maksymalną, której wytwórca startujący w aukcji nie może przekroczyć. Wygrani mają zagwarantowaną cenę za wytwarzaną energię na najbliższe 15 lat.
  Po upływie 15 lat wsparcie kończy się i energia sprzedawana jest po cenach rynkowych.
 • Po wybraniu lokalizacji i wstępnym projekcie koncepcyjnym oraz analizie warunków wiatrowych należy zagwarantować sobie prawa do gruntów pod farmę wiatrową. Następnie przechodzimy do wielotorowego, skomplikowanego etapu którego zwieńczeniem jest uzyskanie pozwolenia na budowę farmy wiatrowej m.in.: należy złożyć wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania jeśli w wybranej lokalizacji plan nie przewiduje budowy farm wiatrowych, wykonać projekt farmy wiatrowej wraz z analizą produkcji energii, projekt dróg oraz sieci elektroenergetycznej.

  Zleca się wykonanie odwiertów geologicznych, raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskuje się warunki przyłączenia farmy wiatrowej  do sieci elektroenergetycznej. Każdy z tych elementów procesu wiąże się z koniecznością przygotowania dodatkowej dokumentacji, czy przeprowadzenia innych, czasami nietypowych ekspertyz (np. badania archeologiczne). 

  Każda lokalizacja i planowana farma wiatrowa jest inna dlatego ścieżki realizacji budowy farm mogą się od siebie różnić.
 • Obecnie bardzo popularnym rozwiązaniem jest montaż paneli fotowoltaicznych. Natomiast jeśli chodzi o uczestnictwo w produkcji energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych to sprawa nieco komplikuje się, ze względu na wysoki koszt inwestycji oraz żmudny proces administracyjny.

  Koszt budowy przemysłowej elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą mieści się w przedziale od około 5 mln zł do 8 mln zł, a przy elektrowniach większej mocy może być jeszcze wyższy. Osoba chętna zainwestować w elektrownie wiatrową może rozwinąć swój własny projekt, jednak proces administracyjny może trwać kilka lat a przy obecnych przepisach bardzo ciężko jest znaleźć odpowiednią lokalizację dla takiej elektrowni.

  Budowę elektrowni wiatrowej można sfinansować w całości z własnych środków lub też uzyskać wsparcie banku przedkładając około 30% wkładu własnego. Po wybudowaniu elektrowni wiatrowej należy uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej. Po uzyskaniu koncesji możliwa jest sprzedaż energii elektrycznej oraz pozyskiwanie związanych z tym przychodów.
 • O położeniu elektrowni wiatrowej decyduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

  Plan ten tworzony jest w oparciu o ustawę wg której elektrownia wiatrowa może zostać wybudowana w stosunku do budynku mieszkalnego w odległości nie mniejszej niż dziesięciokrotność całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do jej najwyższego punktu tj. koniec łopaty wirnika ustawionej w pionie nad elektrownią.

  Biorąc pod uwagę, że większość obecnie budowanych w Polsce  elektrowni wiatrowych ma wysokość całkowitą 180-200m, to ich odległość od zabudowy wynosi 1800-2000m.
 • Elektrownie wiatrowe z racji pracy w różnych, czasem bardzo skrajnych warunkach pogodowych, są projektowane w taki sposób, aby nawet wiatr huraganowy nie wyrządził żadnych szkód dla całej budowli.

  Szczególnie narażone na uszkodzenia są elementy wirujące takie jak piasta rotora oraz przymocowane do niej łopaty wirnika. Aby wyeliminować niebezpieczeństwo awarii tych elementów, procedury serwisowe zakładają cykliczne sprawdzenie momentu dokręcenia wszystkich połączeń śrubowych.
 • Elektrownie wiatrowe z uwagi na swoją wysokość (powyżej 100m) wpisują się do katalogu przeszkód lotniczych. W związku z tym na etapie projektowania każdej farmy wiatrowej jej położenie jest uzgadniane z organami lotnictwa cywilnego i wojskowego. Farma wiatrowa bowiem, nie może zostać wybudowana w niektórych korytarzach powietrznych czy strefach ochronnych lotnisk i lądowisk.

  Z chwilą rozpoczęcia budowy każdej farmy wiatrowej systemy i mapy lotnicze, z których korzystają piloci są aktualizowane o nowe przeszkody. Ponadto każda elektrownia jest wyposażona w światła przeszkodowe, dzięki czemu jest doskonale widoczna w nocy lub dzień w warunkach ograniczonej widoczności. 
 • Przy małej, granicznej sile wiatru, charakterystycznej dla danego modelu elektrowni wiatrowej elektrownia zatrzymuje się. Przy braku produkcji, zasilane są systemy bezpieczeństwa jak oświetlenie nawigacyjne, łączność, itp.

  Farma wiatrowa może stanowić istotny element stabilizujący pracę lokalnego systemu elektroenergetycznego poprzez możliwość sterowania mocą bierną w pełnym zakresie pracy, również w dni bezwietrzne.

  Elektrownie wiatrowe są urządzeniami w pełni zautomatyzowanymi, prowadzą ciągły pomiar prędkości i kierunku wiatru, aby jak najlepiej wykorzystywać panujące w danej chwili warunki wietrzne.
 • Ilość wyładowań atmosferycznych na farmach wiatrowych dochodzi do kilkuset rocznie i jest to normalna sytuacja eksploatacyjna. Wszystkie elektrownie wiatrowe TAURONA wyposażone są w systemy odgromowe.

  System jest tak zaprojektowany, aby przyjmować uderzenia piorunów bez uszkodzeń i wyłączania elektrowni z pracy. Na wyposażeniu jest również specjalistyczny zestaw do wykonywania przeglądów łopat wirnika elektrowni wiatrowej, składający się z wysokiej jakości teleskopu optycznego i aparatu cyfrowego dużej rozdzielczości.

  Zestaw ten umożliwia doświadczonym technikom TAURON Ekoenergii wykonywanie bieżących oględzin i szybką diagnostykę usterek, ograniczając czas wyłączenia elektrowni z ruchu do 2 godzin. 
 • Farmy wiatrowe mogą oddziaływać na ptaki i nietoperze. Mogą być barierą dla ptaków - zmuszając je do nadkładania drogi podczas dalekodystansowych lub lokalnych migracji. Ptaki mogą unikać sąsiedztwa pracujących turbin, co nazywane jest efektem odstraszania. Budowa farmy wiatrowej może być przyczyną opuszczenia przez część ptaków siedlisk, czy przyczyną utraty kryjówek i miejsc żerowania nietoperzy. Jednak najbardziej widocznym aspektem spośród możliwych oddziaływań farm wiatrowych na środowisko przyrodnicze jest śmiertelność ptaków i nietoperzy w wyniku kolizji z turbinami wiatrowymi. Wskazane potencjalne zagrożenia zależą od wielkości farmy, lokalizacji turbin, a przede wszystkim od lokalnych warunków przyrodniczych. 

  Dlatego zanim zostanie wybudowana farma wiatrowa przeprowadzana jest ocena oddziaływania takiej inwestycji na środowisko. Przeprowadzane są przedinwestycyjne monitoringi ornitologiczne i chiropterologiczne w celu inwentaryzacji bytujących, żerujących czy migrujących w danej lokalizacji gatunków zwierząt oraz prognozy oddziaływania na nie planowanej inwestycji. Dopiero po całym procesie badań, analiz, konsultacji i uzgodnień wydawana jest decyzja zezwalająca na realizację inwestycji i określająca warunki jej realizacji, zarówno na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji farmy wiatrowej. Dodatkowo inwestorzy są zobowiązani do przeprowadzenia przyrodniczego monitoringu porealizacyjnego, uwzględniającego wszystkie wskazane powyżej aspekty, w celu zweryfikowania rzeczywistego wpływu na środowisko farmy wiatrowej po jej uruchomieniu i w razie konieczności wprowadzenia dodatkowych działań chroniących lokalną awifaunę i chiropterofaunę.
 • Zalety 
  Wiatry wiejące nad morzami i oceanami z uwagi na brak przeszkód takich jak wzgórza, drzewa czy budynki są dużo silniejsze i bardziej spójne niż wiatry wiejące nad lądem. Jest to główny czynnik wysokiego potencjału mocy i wydajności morskich farm wiatrowych. Dla porównania przeciętna lądowa elektrownia wiatrowa  o mocy 3 MW rocznie wyprodukuje  energię dla ok. 1500 gospodarstw domowych, morska elektrownia wiatrowa o mocy 3,6 MW dla ok. 3300. 
  Charakterystyka wiatrów morskich umożliwia budowę elektrowni w mniejszych odległościach od siebie, na niższych wieżach i o dłuższych łopatach niż na lądzie. Oznacza to, że morska farma wiatrowa potrzebuje  o wiele mniej miejsca do wyprodukowania dużo większej ilości energii niż jej odpowiednik lądowy. 
  Morskie farmy wiatrowe nie wpływają na otoczenie w którym na co dzień przebywa człowiek. Farmy są oddalone od lądu o kila lub kilkanaście km w związku z tym dźwięk generowany przez elektrownie nie dociera do człowieka, a ich wpływ wizualny ma znikome znaczenie. 

  Wady
  Największą wadą morskich farm wiatrowych jest koszt budowy i eksploatacji. Główne czynniki, które na to wpływają to utrudniona dostępność, konieczność budowy długich, podmorskich tras kablowych i przesył na ląd dużej ilości mocy rzędu GW. To również wysokie wymagania technologiczne związane z budową w środowisku morskim, zastosowanie wysokiej jakości materiałów, które poddawane są nieustannemu działaniu wody morskiej oraz ich intensywna konserwacja. 
  W pewnych kręgach morskie farmy wiatrowe spotykają się z krytyką z uwagi na zarzut naruszenia piękna naturalnego krajobrazu, jakim są morza i oceany.  
   
 • Najczęściej spotykane elektrownie wiatrowe w Polsce mające 100 m wysokości (wysokość do piasty) ważą ok 310 ton nie wliczając fundamentu. Sama wieża to 270 ton stali. Łopaty o długości prawie 44 metrów zbudowane są głównie z włókna szklanego wzmocnionego żywicą epoksydową. Waga jednej łopaty wirnika to 7 ton. Obecnie na rynku występują nowocześniejsze elektrownie ze znacznie dłuższymi łopatami, których waga przekracza 10 ton.

  Główne komponenty elektrowni są transportowane drogą morską oraz lądową. Transport lądowy odbywa się najczęściej za pomocą transportu ciężarowego ze specjalistycznymi naczepami. Największym wyzwaniem jest transport najdłuższych elementów – łopat oraz sekcji wieży. Każdy główny komponent transportowany jest pojedynczo. Przed wyjazdem elementów z miejsca składowania, wyznacza się specjalną trasę do miejsca przeznaczenia, którą często zostaje poszerzona za pomocą tymczasowych płyt drogowych. Istnieją również naczepy, dzięki którym można przewozić łopaty w pozycji pochylenia ok. 40 stopni.

  W przypadku transportu morskiego i budowy elektrowni na morzu na specjalistyczny statek załadowuje się ok. 4-5 kompletów komponentów niezbędnych do zbudowania elektrowni wiatrowych.  Wieże transportowane są w pozycji pionowej, a reszta komponentów w pozycji poziomej.
 • Przemysłowe elektrownie wiatrowe, jak choćby te wchodzące w skład farm wiatrowych TAURON Ekoenergia kupuje się bezpośrednio u producentów.  Elektrownie o niskich mocach, w tym elektrownie przydomowe, można kupić zarówno od producentów, jak i pośredników (zwłaszcza elektrownie pochodzące z rynku wtórnego). Transakcje takich elektrowni dokonywane są bezpośrednio w sklepach internetowych lub na aukcjach internetowych.