Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Projekty spółki TAURON Ekoenergia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.Projekt „Opracowanie platformy pozwalającej na zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł energii odnawialnej i zasobników energii oraz wybranych kategorii odbiorów sterowalnych”
Cel projektu Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R ukierunkowanych na wytworzenie instalacji doświadczalnej elektrowni wirtualnej, a następnie  analiza  jej funkcjonalności pod kątem korzyści z funkcjonowania w rynku energii i wpływu na parametry sieci elektroenergetycznej.
Efekty projektu Efektem projektu jest wytworzenie instalacji doświadczalnej elektrowni wirtualnej na bazie zintegrowania zasobów źródeł wytwórczych i zasobników energii dostępnych Wnioskodawcy oraz planowanych do uzupełnień. Platforma wirtualnej elektrowni pozwoli na wzrost przychodów wynikający ze sprzedaży energii wytworzonej we własnej infrastrukturze oraz dzięki efektywnej koordynacji pracy posiadanych źródeł wytwórczych i innych źródeł rozproszonych należących do wytwórców indywidualnych. Platforma pozwoli także na zaoferowanie unikalnych w skali rynku polskiego usług regulacyjnych.
Beneficjent Projekt realizowany jest przez TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Wartość projektu 10 280 763,60 zł
Dofinansowanie projektu z UE 6 115 446,42 zł


Projekt  „Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej” 
Cel projektu Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R dotyczących procesu projektowania, budowy i eksploatacji mikrosieci z wykorzystaniem własnej instalacji pilotażowej.
Konsorcjum Projektowe Projekt realizowany jest przez TAURON Polska Energia S.A. w ramach konsorcjum z TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Ekoenergia sp. z o.o., TAURON Sprzedaż sp. z o.o., TAURON Wytwarzanie S.A.
Efekty projektu Efektem projektu będzie w pełni funkcjonalna instalacja pilotażowej mikrosieci, pozwalająca na zagwarantowanie dostaw energii elektrycznej dla odbiorców do niej przyłączonych. Docelowo mikrosieci przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, ograniczenia strat przesyłu energii, zwiększenia jej jakości, poprawy niezawodności i elastyczności systemu elektroenergetycznego.
Wartość projektu 3 539 201,61 zł 
Dofinansowanie projektu z UE 1 868 879,73 zł