Ogłoszenia do wiadomości publicznej

14.05.2019
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznej wiadomości:
„Projektu Planu Urządzenia Lasu”

TAURON Ekoenergia sp. z o.o., zawiadamia, iż w dniach od 14 maja do 13 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki, ul. Obrońców Pokoju 2B, 58-500 Jelenia Góra, został udostępniony w wersji elektronicznej do publicznego wglądu „Projekt Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym TAURON Ekoenergia” na lata 2019-2028 opracowywanego wg stanu na 01.01.2019 r. dla terenów leśnych położonych w województwie dolnośląskim, w Gminach: Bolesławiec, Jeżów Sudecki, Leśna, Lwówek Śląski, Piechowice, Walim, Wleń.

Udostępnienie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz z treścią ustawy o lasach (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 z dnia 28 września 1991 r.) Art. 21 pkt. 5.

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowanego projektu planu urządzenia lasu. Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 13 czerwca 2019 r. na adres Spółki:

TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
ul. Obrońców Pokoju 2B
58-500 Jelenia Góra

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę projektu planu urządzenia lasu.

Pobierz plan urządzenia lasu